Thụy Nhi's Podcast

Thụy Nhi # 17: Hãy cho đi những gì mong muốn nhận được.

April 16, 2022 Thụy Nhi Season 1 Episode 17
Thụy Nhi # 17: Hãy cho đi những gì mong muốn nhận được.
Thụy Nhi's Podcast
More Info
Thụy Nhi's Podcast
Thụy Nhi # 17: Hãy cho đi những gì mong muốn nhận được.
Apr 16, 2022 Season 1 Episode 17
Thụy Nhi


Thụy Nhi # 17: Hãy cho đi những gì mong muốn nhận được.

Chúng ta ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với bản thân mình trong công việc và cuộc sống. Để có được bất cứ thứ gì mà bạn mong muốn có trong cuộc sống, trước tiên bạn phải làm điều đó cho người khác. Đó chính là điều mình đã rất tâm đắc nhất khi đọc quyển “Quản lý nghiệp”

Trong cả cuộc đời, bạn phải tôn trọng bao nhiêu người, thì sẽ có bấy nhiêu người tôn trọng bạn.

  • Bạn tin tưởng bao nhiêu người thì sẽ có bấy nhiêu người tin tưởng bạn.
  • Bạn có thể giúp bao nhiêu người thành công, thì sẽ có bấy nhiêu người giúp bạn thành công!

Như vậy, nghiệp ở đây là “cái nghiệp” của mỗi đời người. “Nghiệp” trong nhân quả.

Những gì bạn tạo ra cũng sẽ quay trở lại với bạn trong cuộc sống và trong công việc của bạn. Vì vậy chúng ta hãy quản lý nghiệp của chúng ta bằng cách tạo ra – gieo hạt một việc gì đó để chia sẻ và giúp đỡ người khác thành công. 

Điều cốt lõi, bạn nên nhớ: hãy cho đi những điều mà bạn mong muốn nhận về. 

  ----- 
🌺 LIÊN HỆ:
Thụy Nhi’s Podcast
♦️ Phone: 0916 262 304 (Zalo) 
♦️ Facebook: https://www.facebook.com/thuynhi.tran.1
♦️ Website: thuynhitran.vn
♦️ Podcast's Thụy Nhi: 
    💫 https://thuynhi.buzzsprout.com/
    💫 https://anchor.fm/thuynhitran

Show Notes


Thụy Nhi # 17: Hãy cho đi những gì mong muốn nhận được.

Chúng ta ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với bản thân mình trong công việc và cuộc sống. Để có được bất cứ thứ gì mà bạn mong muốn có trong cuộc sống, trước tiên bạn phải làm điều đó cho người khác. Đó chính là điều mình đã rất tâm đắc nhất khi đọc quyển “Quản lý nghiệp”

Trong cả cuộc đời, bạn phải tôn trọng bao nhiêu người, thì sẽ có bấy nhiêu người tôn trọng bạn.

  • Bạn tin tưởng bao nhiêu người thì sẽ có bấy nhiêu người tin tưởng bạn.
  • Bạn có thể giúp bao nhiêu người thành công, thì sẽ có bấy nhiêu người giúp bạn thành công!

Như vậy, nghiệp ở đây là “cái nghiệp” của mỗi đời người. “Nghiệp” trong nhân quả.

Những gì bạn tạo ra cũng sẽ quay trở lại với bạn trong cuộc sống và trong công việc của bạn. Vì vậy chúng ta hãy quản lý nghiệp của chúng ta bằng cách tạo ra – gieo hạt một việc gì đó để chia sẻ và giúp đỡ người khác thành công. 

Điều cốt lõi, bạn nên nhớ: hãy cho đi những điều mà bạn mong muốn nhận về. 

  ----- 
🌺 LIÊN HỆ:
Thụy Nhi’s Podcast
♦️ Phone: 0916 262 304 (Zalo) 
♦️ Facebook: https://www.facebook.com/thuynhi.tran.1
♦️ Website: thuynhitran.vn
♦️ Podcast's Thụy Nhi: 
    💫 https://thuynhi.buzzsprout.com/
    💫 https://anchor.fm/thuynhitran